Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

w trybie rezydentury
w trybie pozarezydenckim
W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, należy dołączyć:
Uwaga
Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów.