Pomoc

Inne ważne informacje

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Słowniczek pojęć
 3. Rejestracja / zakładanie konta w systemie
 4. Zagadnienia ogólne
  1. Logowanie / Wylogowanie
  2. Zapomniane hasło / odzyskiwanie konta
  3. Zarządzanie kontem użytkownika
  4. Zmiana hasła
  5. Zmiana danych użytkownika
  6. Nawigacja w systemie
  7. Korzystanie z kalendarza / wprowadzanie daty
 5. Przygotowywanie wniosków
  1. Logowanie / Wylogowanie
  2. Tworzenie nowego wniosku
  3. Podgląd wniosku
  4. Edycja wniosku
  5. Usuwanie wniosku
  6. Zatwierdzanie wniosku
  7. Drukowanie wniosku
  8. Wyszukiwanie wniosków
  9. Statystyka liczby złożonych wniosków

Wstęp

Serwis internetowy WORS służy do usprawnienia składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej.

Słowniczek pojęć

Rejestracja / zakładanie konta w systemie

Praca z systemem jest możliwa tylko z poziomu utworzonego i aktywowanego konta użytkownika. W celu utworzenia konta należy na stronie głównej wybrać opcję „Jestem nowym użytkownikiem, chcę założyć konto lekarza”. W tym momencie zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z ich opisem. Wymagane pola są oznaczone pogrubioną czcionką. Numer PESEL nie jest wymagany do zakończenia rejestracji z uwagi na możliwość rejestracji cudzoziemców posiadających w Polsce Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza.

Uwaga
Proszę zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie pola „Email”, ponieważ na ten adres zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna, kończąca rejestrację. Proszę się upewnić, że adres ten jest poprawny i mają państwo do niego dostęp.

W ostatnie pole formularza rejestracyjnego „Kod” należy wpisać kod znajdujący się na obrazku poniżej. Wielkość liter odczytanych z obrazka ma znaczenie. W przypadku gdy kod jest nie do odczytania, należy wygenerować nowy, naciskając przycisk obok pola z obrazkiem. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje wysłanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym na adres email podany w formularzu. Informuje o tym wiadomość generowana przez system, która jeszcze raz wyraźnie podkreśla adres, na który wysłano wiadomość.

Wiadomość aktywacyjna może być dostarczona w czasie od kilku do kilkunastu minut od zakończenia pierwszego etapu rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości należy wybrać znajdujący się w niej adres WWW lub wpisać go do pola adresu w przeglądarce internetowej. Otwarta w ten sposób strona WWW powoduje aktywację konta. Od tej chwili konto jest już aktywne i można się logować do systemu.

Zagadnienia ogólne

Logowanie / Wylogowanie

Praca w systemie wymaga zalogowania. W celu zalogowania się do systemu należy na stronie głównej wybrać opcję „Mam już konto”. System pokaże wtedy formularz logowania, w którym należy podać poprawną nazwę użytkownika i hasło. W przypadku błędów system zwróci formularz ze stosowną informacją. Należy wtedy ponownie wprowadzić dane logowania. Po poprawnym zalogowaniu zawsze pokazuje się ta sama strona główna, czyli lista wniosków. W prawej górnej części panelu głównego pojawia też informacja o zalogowanym użytkowniku. Są tam też opcje: „zarządzaj kontem” i „wyloguj” służące odpowiednio do zarządzania kontem użytkownika i do wylogowania.

W celu wylogowania się z systemu należy użyć opcji „wyloguj”, znajdującej się w prawym górnym rogu panelu głównego.

Uwaga
Użytkownik może zostać automatycznie wylogowany z systemu. Dochodzi do tego, gdy całkowity brak aktywności użytkownika na stronie przekroczy zadany próg, czyli 30 min. W przypadku, gdy dojdzie do automatycznego wylogowania, system ponownie prosi o zalogowanie. Należy wziąć pod uwagę, że zawsze po zalogowaniu pokazuje się strona główna, więc wszystkie nie zapisane dane będą utracone po automatycznym wylogowaniu.

Zapomniane hasło / odzyskiwanie konta

W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła istnieje możliwość odzyskania dostępu do konta. Służy do tego opcja „Zapomniałem hasła” znajdująca się na formularzu logowania. Po wybraniu tej opcji system prezentuje formularz służący do odzyskiwania konta. Formularz ten składa się z dwóch pól, nazwy użytkownika i aktualnego maila użytkownika, który jest w systemie (istnieje możliwość zmiany maila podanego podczas rejestracji, dlatego należy podać aktualny). Po podaniu poprawnych danych system generuje nowe hasło dla konta i wysyła je w wiadomości elektronicznej na adres użytkownika.

Uwaga
Po skorzystaniu z tej opcji, nie można się już zalogować na konto przy użyciu starego hasła.

Z opcji odzyskiwania hasła można korzystać wielokrotnie, ale tylko ostatnia wiadomość pocztowa będzie zawierała poprawne hasło do konta użytkownika. Po zalogowaniu się przy użyciu odzyskanego hasła zaleca się jak najszybszą zmianę hasła.

Zarządzanie kontem użytkownika

Opcja ta pokazuje panel zarządzania kontem użytkownika. Widoczne są tutaj dane użytkownika. Za pomocą panelu zarządzania kontem można wykonać następujące operacje:

Zmiana hasła

Opcja zmiany hasła jest dostępna z poziomu zarządzania kontem użytkownika. Patrz sekcja „Zarządzanie kontem użytkownika”. W celu zmiany hasła należy wybrać link „Zmień hasło”. System następnie prezentuje formularz zmiany hasła. Formularz ten składa się z trzech pól: aktualne hasło, nowe hasło i nowe hasło powtórz. W celu zmiany hasła należy podać aktualne hasło i wprowadzić nowe hasło dwukrotnie. W przypadku błędów (np. rozbieżności hasła nowego i jego powtórzenia) serwis zwróci formularz z odpowiednią informacją, jakie błędy zostały popełnione. Proszę zastosować się do informacji o błędach i ponownie wprowadzić dane do zmiany hasła.

Zmiana danych użytkownika

Opcja zmiany danych użytkownika jest dostępna z poziomu zarządzania kontem użytkownika. Patrz sekcja „Zarządzanie kontem użytkownika”. Można też tam podejrzeć aktualne dane użytkownika. W celu zmiany danych użytkownika należy wybrać link „Popraw / Aktualizuj dane”. Prezentowany formularz zawiera aktualne wartości danych.

Uwaga
Proszę zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie pola „Email”, ponieważ adres ten jest wykorzystywany przez system między innymi do odzyskiwania zapomnianego hasła. Proszę się upewnić, że adres ten jest poprawny i mają państwo do niego dostęp.

W przypadku błędnie podanych wartości, system zwróci formularz z odpowiednią informacją. Należy pamiętać, że aktualne dane użytkownika są wykorzystywane przy tworzeniu nowego i edytowaniu każdego wniosku.

Nawigacja w systemie

System posiada bardzo prosty i intuicyjny sposób nawigacji. Każda strona ma tzw. ścieżkę śledzenia, zwaną inaczej okruszkami chleba. Ścieżka ta umieszczona jest zawsze w górnej części panelu użytkownika, zaraz pod menu głównym. Ścieżka składa się z linków do stron, które trzeba było wyświetlić (przejść), aby dotrzeć do aktualnej strony. Pierwszym linkiem zawsze jest strona główna, która oznacza listę wniosków. Dzięki takiemu rozwiązaniu można się bardzo szybko przemieszczać między stronami.

Przykład
Użytkownik wybrał opcję zmiany hasła. Ścieżka śledzenia składa się z następujących linków:
 • Strona główna – strona główna, czyli lista wniosków
 • Dane użytkownika – widok panelu zarządzania kontem użytkownika
 • Zmiana hasła użytkownika – aktualna strona, nazwa nie będąca linkiem

Korzystanie z kalendarza / wprowadzanie daty

Przy każdym polu daty oraz przy polach daty / czasu znajduje się ikona kalendarza. Służy ona do otwarcia podręcznego kalendarza ułatwiającego wprowadzanie daty. W celu wprowadzenia daty należy otworzyć kalendarz i wybrać odpowiednią datę. Domyślnie kalendarz otwiera się na dacie aktualnej, ale po wprowadzeniu już jakiejś konkretnej daty, to właśnie ona jest pokazywana przy otwarciu kalendarza. Datę wskazuje się klikając na numer dnia w kalendarzu. W górnej części kalendarza są kontrolki służące do przełączania miesięcy kalendarza.

Kalendarz umożliwia tylko przełączanie się pomiędzy miesiącami. W przypadku kilku lub kilkunastu lat różnicy pomiędzy datą aktualną, a docelową należy postąpić następująco. Z kalendarza należy wskazać dzień i miesiąc daty w aktualnym roku, a następnie z listy rozwijanej roku wybrać już sam odpowiedni rok.

Przygotowywanie wniosków

Serwis WORS w obecnym stanie przepisów przewiduje następującą procedurę składania wniosków:

 1. Utworzenie nowego wniosku – użytkownik tworzy nowy wniosek i wypełnia go aktualnymi danymi. W przypadku gdy użytkownik stworzył już jakieś wnioski, istnieje możliwość wykorzystania każdego z nich jako wzorca dla nowego wniosku. Szczegóły tej operacji opisane są w sekcji „Tworzenie nowego wniosku”.
 2. Zatwierdzenie wniosku – Po skompletowaniu wszystkich danych użytkownik ma możliwość zatwierdzenia wniosku. Przed tą operacją powinien się jednak upewnić, że wszystkie dane są poprawne i aktualne, ponieważ nie ma możliwości odwrócenia tej operacji.
 3. Wydrukowanie wniosku – Po zatwierdzeniu wniosek staje się widoczny w systemie jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP do której został skierowany. Nie będzie on jednak brany pod uwagę w postępowaniu bez dostarczenia jego papierowej wersji do danej jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. System WORS umożliwia wiec wydrukowanie przygotowanego wniosku w formie spełniającej aktualne przepisy, czyli w postaci określonej przez Załącznik Nr 4 Rozporządzenia.
 4. Dostarczenie wniosku do jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP – wydrukowaną wersję wniosku należy dostarczyć do jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP, do której została skierowana. Pracownik jednostki po stwierdzeniu zgodności wniosku z wersją elektroniczną potwierdza przyjęcie wniosku. Potwierdzenie wniosku staje się od razu widoczne na koncie użytkownika.

Na to samo postępowanie lekarz, może złożyć tylko jeden wniosek do jednego Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Serwis WORS nie pozwala na złamanie tej zasady jednocześnie umożliwiając składanie kolejnych wniosków, w przypadku zmiany preferencji lekarza. W systemie WORS aktualny jest tylko jeden wniosek danego lekarza na dane postępowanie. W przypadku złożenia i potwierdzenia kolejnego wniosku odbywa się arbitraż aktualności wniosków według następującej zasady. Wniosek aktualny czyli taki, który będzie brany pod uwagę w danym postępowaniu kwalifikacyjnym to ostatni potwierdzony wniosek. Decyduje tutaj właśnie data potwierdzenia odebrania wniosku przez jednostkę Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. W przypadku wniosków przesłanych pocztą będzie to data stempla pocztowego.

Każde potwierdzenie kolejnego wniosku na to samo postępowanie, automatycznie dezaktywuje poprzedni wniosek, ale tylko gdy został on dostarczony wcześniej niż aktualnie potwierdzany. W przypadku gdy potwierdzany wniosek ma datę potwierdzenia wcześniejszą od aktualnego wniosku (może się tak zdarzyć np. przy wnioskach składanych pocztą), jest on zapisywany jako nieaktualny.

Tworzenie nowego wniosku

Nowy wniosek tworzy się za pomocą opcji „Nowy wniosek”. Wybranie tej opcji, powoduje automatyczne utworzenie pustego wniosku i pokazuje formularz edycji jego pierwszej grupy danych – danych podstawowych. Formularz wniosku składa się z kilku grup danych, każda grupa jest wprowadzana na oddzielnej stronie. Do nawigacji pomiędzy stronami służą kontrolki znajdujące się na dole każdego formularza. Przycisk „Dalej” służy do zatwierdzania wprowadzonych na danej stronie danych i przejścia do następnej strony, czyli do następnej grupy danych. Przycisk „Wstecz” służy do powrotu do poprzedniej grupy danych. Natomiast link „Powrót do wniosku”, powoduje od razu powrót do widoku podglądu wniosku.

Uwaga
Wybranie przycisku „Wstecz” jak i opcji „Powrót do wniosku” nie powoduje zapisania wprowadzonych na danej stronie zmian.

Formularz wniosku składa się z następujących grup danych:

Pierwsze trzy grupy danych, składają się z zestawu pól do wypełnienia lub wybrania z gotowych odpowiedzi. Pola, których etykiety oznaczone są pogrubioną czcionką są wymagane. Sprawdzanie wymagania pól oraz innych warunków nałożonych na pola formularza jest dokonywane przy każdej próbie zatwierdzenia danej strony formularza (przycisk „Dalej”). W przypadku niespełnienia wymaganych warunków system zwraca daną stronę formularza opatrzoną odpowiednimi informacjami, które pola i dlaczego są niepoprawnie wypełnione. Następnie należy wprowadzić poprawki, uwzględniając uwagi zwrócone przez system i ponownie zatwierdzić wprowadzone dane. Jeżeli wszystkie wprowadzone na danej stronie formularza dane są poprawne, system zapisuje ich zmiany do bazy danych, a następnie pokazuje następną stronę formularza lub widok podglądu wniosku, jeżeli zatwierdzona została ostatnia strona formularza.

Posiadane/niezakończone specjalizacje

Panel ten składa się z listy specjalizacji już dodanych do wniosku oraz z kontrolek umożliwiających dodawanie nowych, edycję i usuwanie specjalizacji. Nową specjalizację dodaje się za pomocą przycisku „Nowa specjalizacja”. Po wybraniu tej opcji pokazuje się formularz wprowadzania danych nowej specjalizacji. Po poprawnym wypełnieniu formularza, serwis wraca do widoku listy, na której pojawia się nowa pozycja posiadanej/niezakończonej specjalizacji. Przy tej pozycji widoczne są też dwie opcje odnoszące się tylko do danej pozycji: „edytuj”, „usuń”. Edycja powoduje pokazanie się formularza do edycji specjalizacji, a opcja „usuń” permanentnie usuwa błędnie dodaną specjalizację z listy.

Podgląd wniosku

Lista wniosków zawiera tylko podstawowe informacje o każdym wniosku. Podgląd szczegółów wniosku jest możliwy po wybraniu linku, który stanowi identyfikator wniosku znajdujący się w pierwszej kolumnie listy wniosków.

Panel widoku szczegółowego wniosku składa się z kilku części. Pierwszą i najbardziej widoczną częścią panelu jest identyfikator wniosku. Poniżej znajduje się menu, które służy do przełączania się pomiędzy poszczególnymi grupami danych wniosku. Grupy te są następujące:

Główny obszar panelu wniosku zajmują szczegółowe dane wniosku z danej grupy. Są one zorganizowane w postaci tabeli, każdy wpis składa się z etykiety i wartości. Poniżej danych znajduje się lista dostępnych operacji, które można wykonać na danym wniosku. Szczegółowy opis tych operacji można znaleźć w dalszej części pomocy.

Edycja wniosku

Edycja polega na zmianie wprowadzonych uprzednio danych. Funkcja edycji pokazuje pierwszą stronę formularza wniosku z poprzednio wypełnionymi danymi. Od tej pory wszystko dzieje się podobnie jak przy tworzeniu nowego wniosku patrz sekcja „Tworzenie nowego wniosku”.

Usuwanie wniosku

Wnioski nie zatwierdzone mogą być usuwane. W celu usunięcia wniosku należy wybrać opcję „Usuń” z menu dostępnych dla wniosku operacji. Po wybraniu tej opcji system poprosi jeszcze o potwierdzenie chęci usunięcia wniosku. Jeżeli użytkownik dokona potwierdzenia, wniosek jest bezpowrotnie usuwany z bazy danych.

Zatwierdzanie wniosku

Zatwierdzenie wniosku oznacza formalne potwierdzenie wszystkich danych znajdujących się we wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku nie ma już możliwości jego edycji. Z tego powodu jeżeli nie ma pewności, że wszystkie dane są poprawne, należy je sprawdzić za pomocą podglądu wniosku i poprawić w miarę potrzeby funkcją edytowania. W celu zatwierdzenia wniosku należy wybrać opcję „Zatwierdź”. Po wybraniu tej opcji system poprosi jeszcze o potwierdzenie zatwierdzenia wniosku. Jeżeli użytkownik dokona potwierdzenia, zatwierdzenie wniosku zostaje zapisane do bazy danych.

Po zatwierdzeniu wniosku ulega zmianie lista dostępnych operacji dla tego wniosku. Operacje dostępne dla zatwierdzonego wniosku:

Drukowanie wniosku

Drukowanie wniosku generuje plik w formacie PDF, zawierający dane wniosku wg wzoru z Załącznika Nr 4 Rozporządzenia. Wydruk zawiera tylko regułki, które odnoszą się wybranego przez wnioskującego trybu odbywania specjalizacji. Drukowanie wniosku uruchamia się za pomocą opcji „Drukuj” znajdującej się na liście dostępnych operacji wniosku. Po wybraniu tej opcji system generuje i przesyła do użytkownika plik w formacie PDF z wydrukiem. Odebrany plik należy otworzyć za pomocą czytnika plików PDF i wydrukować na dowolnej drukarce.

Wyszukiwanie wniosków

W celu wyszukania określonego wniosku należy skorzystać z filtru znajdującego się w lewej części panelu wniosków. Filtr ten składa się z kryteriów służących do wprowadzania danych ograniczających listę wyświetlanych wniosków. Kryteria te mogą być stosowane pojedynczo oraz mogą być łączone. Każdy zestaw kryteriów zatwierdza się przyciskiem „Szukaj” znajdującym się pod ostatnim polem filtra. Zatwierdzenie ustawień filtra powoduje przefiltrowanie listy wszystkich wniosków pod względem wprowadzonych kryteriów. Filtr cały czas wyświetla wprowadzone kryteria, nawet podczas nawigacji między stronami listy. Do wyczyszczenia filtra i powrotu do listy wszystkich służy opcja „Wyczyść” umieszczona obok przycisku „Szukaj”. W przypadku błędnie skonfigurowanego filtra, serwis zwróci informację o błędzie.

Statystyka liczby złożonych wniosków

Jedną z dodatkowych funkcji systemu, jest prezentacja liczby złożonych wniosków na aktualne postępowanie w poszczególnych jednostkach Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Funkcja ta jest dostępna za pomocą opcji „statystyka” z menu głównego. Po wybraniu tej opcji pojawia się lista jednostek Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Przy każdej jednostce jest link służący do wyświetlania liczby aktualnych wniosków złożonych do danego Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Liczba wniosków jest rozbita na poszczególne specjalizacje.

Uwaga
Statystyka liczby wniosków jest aktualizowana raz na dobę.