Witamy w programie do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej

Pierwsze kroki
Przed rejestracją i rozpoczęciem pracy z programem zaleca się zapoznanie z plikami pomocy dostępnymi pod linkami znajdującymi się poniżej.
Praca z programem
 • Logowanie - Mam już konto
 • Rejestracja - Jestem nowym użytkownikiem, chcę założyć konto lekarza
Uwaga
Komunikat z dnia 6 lipca 2017 r.

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie:

 1. Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK); oraz
 2. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).
Z uwagi na powyższe system WORS nie jest już systemem aktywnym do prowadzenia procesu rozpoczęcia specjalizacji lekarzy.

Szczegółowe informacje – http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/1-maja-2017-r-wchodza-w-zycie-znowelizowane-w-2015-r-przepisy-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-dotyczace-ksztalcenia-podyplomowego/

UWAGA:
W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym.

Procedura składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji

 1. Rejestracja/zakładanie konta – należy wejść na stronę internetową wojewody/WCZP w celu założenia konta w systemie (http://wors.cmkp.edu.pl). Do zakończenia rejestracji wymagany jest dostęp do Internetu i do konta mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym;
 2. Logowanie – należy zalogować się do systemu podając poprawną nazwę użytkownika i hasło;
 3. Utworzenie wniosku – należy utworzyć nowy wniosek i wypełnić go aktualnymi danymi;
 4. Zatwierdzenie wniosku – po wprowadzeniu wszystkich danych należy sprawdzić i zatwierdzić wniosek (po zatwierdzeniu, wniosku nie można już modyfikować i staje się on widoczny w systemie jednostki wojewody/WCZP, do której został skierowany);
  UWAGA: wniosek zatwierdza osoba go składająca za pomoca operacji Zatwierdź dostępnej na stronie głównej wniosku w liście dostepnych operacji.
  Zatwierdzenie wniosku umożliwi dostęp do operacji Drukuj koniecznej w następnym kroku
 5. Wydrukowanie wniosku – należy wydrukować wypełniony wniosek, dołączyć wymagane załączniki i podpisać go
  Lista wymaganych załączników znajduje się pod tym adresem lista wymaganych załączników
 6. Dostarczenie wniosku do jednostki wojewody/WCZP – po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, lekarz przesyła go w formie papierowej do wojewody nie później, niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej.
  Oznacza to, że lekarz ma dodatkowe trzy dni, od zakończenia terminu składania wniosków w danym postępowaniu, na dostarczenie papierowej wersji wniosku, pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem normalnego terminu składania wniosków (t.j. do 28 lutego na postępowanie 1-31 marzec oraz do 30 września na postępowanie 1-31 październik)
Uwaga
Uprzejmie informujemy, że na dane postępowanie kwalifikacyjne, lekarz i lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Każde wygenerowanie kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, automatycznie dezaktywuje poprzedni wniosek. W przypadku gdy kolejny wniosek dotyczy innengo województwa niż poprzednie, wszystkie poprzednie wnioski stają się nieaktualne.


Ostatnie komunikaty

 • W postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1 - 30 września 2016 r., lekarz przekazuje wniosek w formie papierowej do wojewody w terminie do dnia 3 października 2016 r.

  Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2016 r. złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie możliwe:

  • od dnia 1 września 2016 r. od godz. 00:01
  • do dnia 30 września 2016 r. do godz. 23:59.

  Generowanie wniosku należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, potrzebnym do wprowadzenia do systemu wszystkich wymaganych danych.


  Uprzejmie informujemy, iż zgłaszane są przypadki, gdy poczta elektroniczna z linkiem aktywacyjnym do konta lub hasłem tymczasowym jest klasyfikowana jako poczta niechciana (Spam) przez serwery, na których mają Państwo konta pocztowe. Prosimy zatem o sprawdzanie folderów ze Spamem, gdyż nie mamy wpływu na pracę obcych systemów informatycznych. Z naszej strony podejmujemy działania w celu prawidłowego klasyfikowania naszych przesyłek pocztowych, które ze spamem nie mają nic wspólnego.

  Uprzejmie informujemy, iż w związki z problemami technicznymi, konta lekarzy założone w systemie od dnia 1 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. zostały aktywowane pomimo nie dostarczenia linka aktywującego poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy o zalogownaie się z wykorzystaniem danych identyfikacyjnych (login i hasło) podanych w czasie rejestracji. Przepraszamy za utrudnienia.

  Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w terminie 1-31 marca 2016 r.

  ZMIANY W ZASADACH PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO WPROWADZONE DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.


  W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).


  Zgodnie z art. 16ea ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponownego wniosku o odbywanie rezydentury nie może złożyć lekarz, który:,

  1. uzyskał potwierdzenie realizacji programu specjalizacji, albo
  2. został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury (nawet jeśli jej nie podjął albo podjętą rezydenturę przerwał), chyba że przedstawi orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

  Po przedstawieniu ww. orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie otrzymać rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz.


  Zmiany obejmą wszystkich lekarzy, w tym tych, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury przed dniem 1 stycznia 2015 r.


  Ponadto zmieniły się zasady podziału niewykorzystanych miejsc rezydenckich w ramach postępowania odwoławczego. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą będzie mógł dodatkowo przyznawać Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas wojewoda.


  OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z

  1. ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
  2. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
  3. regulaminem postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

  Postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca 2016 r., podobnie jak to wcześniejsze, zostanie przeprowadzone dla specjalizacji modułowych.


  Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może w danym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie, jednakże dopuszczalne jest jednoczesne złożenie wniosków na dwa tryby (rezydencki i pozarezydencki).


  Wniosek składa się na wybraną dziedzinę, a nie na moduł.


  TERMINY POSTEPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH


  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda, dwa razy w roku w terminach:

  • od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października.

  ETAP I – WNIOSEK ELEKTRONICZNY


  Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne w terminach:

  • 1-29 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca;
  • 1-30 września – na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 października.

  Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca 2016 r. złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie możliwe:

  • od dnia 1 lutego 2016 r. od godz. 0:01.00
  • do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 23:59.00

  Generowanie wniosku należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, potrzebnym do wprowadzenia do systemu wszystkich wymaganych danych.


  ETAP II – WNIOSEK W FORMIE PAPIEROWEJ


  Wniosek utworzony w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i przekazać wojewodzie nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej, pod warunkiem, że wniosek w wersji elektronicznej został zatwierdzony przed końcem terminu składania wniosków w formie elektronicznej.

  W postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1-31 marca 2016 r. lekarz przekazuje wniosek w formie papierowej do wojewody w terminie do dnia
  3 marca 2016 roku.

  Termin przekazania wojewodzie wniosku w wersji papierowej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.


  OŚWIADCZENIE


  W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:

  • w trybie rezydentury

  ORAZ

  • w trybie pozarezydenckim

  – lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.


  LEKARZE Z OGRANICZONYM PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU


  Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu.  SPECYFIKA MODUŁOWEGO SYSTEMU SPECJALIZACJI


  Wprowadzenie modułowego systemu specjalizacji, począwszy od postępowania październikowego 2014 r., wiąże się z jednoczesnym zniesieniem dotychczasowego podziału specjalizacji na specjalizacje w podstawowych oraz szczegółowych dziedzinach medycyny.


  Ustanowiono 5 modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego – wyjściowych do realizacji odpowiednich modułów specjalistycznych:


  1. chirurgii ogólnej (2 lata),
  2. chorób wewnętrznych (3 lata),
  3. otorynolaryngologii (2 lata),
  4. patomorfologii (3 lata),
  5. pediatrii (3 lata).

  41 specjalizacji jest dwumodułowa, odbywana według programu składającego się z modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego. Lekarz, który zrealizuje dany moduł podstawowy w ramach odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, w przypadku, gdy będzie odbywał kolejną specjalizację mającą w programie ten sam moduł, nie będzie obowiązany do jego powtórnego odbywania.


  1. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej:

  1) chirurgia dziecięca;

  2) chirurgia klatki piersiowej;

  3) chirurgia naczyniowa;

  4) chirurgia ogólna;

  5) chirurgia onkologiczna;

  6) chirurgia plastyczna;


  2. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych:

  1) alergologia;

  2) angiologia;

  3) balneologia i medycyna fizykalna:

  4) choroby płuc;

  5) choroby wewnętrzne;

  6) diabetologia;

  7) endokrynologia;

  8) gastroenterologia;

  9) geriatria;

  10) hematologia;

  11) immunologia kliniczna;

  12) kardiologia;

  13) medycyna lotnicza;

  14) medycyna morska i tropikalna;

  15) medycyna paliatywna;

  16) medycyna pracy;

  17) nefrologia;

  18) onkologia kliniczna;

  19) reumatologia;

  20) toksykologia kliniczna;

  21) transfuzjologia kliniczna.


  3. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii:

  1) audiologia i foniatria;

  2) otorynolaryngologia;

  3) otorynolaryngologia dziecięca.


  4. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii:

  1) neuropatologia;

  2) patomorfologia


  5. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii:

  1) choroby płuc dzieci;

  2) endokrynologia i diabetologia dziecięca;

  3) gastroenterologia dziecięca;

  4) kardiologia dziecięca;

  5) nefrologia dziecięca;

  6) neonatologia;

  7) onkologia i hematologia dziecięca;

  8) pediatria;

  9) pediatria metaboliczna.


  37 specjalizacji jest jednomodułowa, odbywana według modułów jednolitych, właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego.


  1. Lekarskie:

  1) anestezjologia i intensywna terapia;

  2) chirurgia szczękowo-twarzowa;

  3) choroby zakaźne;

  4) dermatologia i wenerologia;

  5) diagnostyka laboratoryjna;

  6) epidemiologia;

  7) farmakologia kliniczna;

  8) genetyka kliniczna;

  9) kardiochirurgia;

  10) medycyna nuklearna;

  11) medycyna ratunkowa;

  12) medycyna rodzinna;

  13) medycyna sądowa;

  14) medycyna sportowa;

  15) mikrobiologia lekarska;

  16) neurochirurgia;

  17) neurologia;

  18) neurologia dziecięca;

  19) okulistyka;

  20) ortopedia i traumatologia narządu ruchu;

  21) położnictwo i ginekologia;

  22) psychiatria;

  23) psychiatria dzieci i młodzieży;

  24) radiologia i diagnostyka obrazowa;

  25) radioterapia onkologiczna;

  26) rehabilitacja medyczna;

  27) urologia;

  28) zdrowie publiczne.


  2. Lekarsko-dentystyczne:

  1) chirurgia stomatologiczna;

  2) chirurgia szczękowo-twarzowa;

  3) ortodoncja;

  4) periodontologia;

  5) protetyka stomatologiczna;

  6) stomatologia dziecięca;

  7) stomatologia zachowawcza z endodoncją;

  8) epidemiologia;

  9) zdrowie publiczne.  


  8 specjalizacji jest dostępnych wyłącznie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny (bezmodułowe), ze względu na specyfikę niektórych specjalności oraz ich wąski zakres:


  1) endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,

  2) ginekologia onkologiczna,

  3) hipertensjologia,

  4) intensywna terapia,

  5) perinatologia,

  6) seksuologia,

  7) transplantologia kliniczna,

  8) urologia dziecięca.


  Szkolenie specjalizacyjne można rozpocząć w następujących 10 nowych dziedzinach:


  1) choroby płuc dzieci,

  2) endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,

  3) endokrynologia i diabetologia dziecięca,

  4) gastroenterologia dziecięca,

  5) intensywna terapia (wprowadzona niezależnie od dotychczas funkcjonującej specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii),

  6) medycyna lotnicza,

  7) medycyna morska i tropikalna,

  8) nefrologia dziecięca,

  9) pediatria metaboliczna,

  10) perinatologia.


  STATYSTYKA


  Statystyka złożonych wniosków będzie dostępna od początku okresu składania wniosków
  do końca każdego postępowania kwalifikacyjnego.

  Należy mieć jednak na uwadze fakt, że:

  • nie wszystkie jednostki UW/ WCZP potwierdzają wnioski na bieżąco;
  • część wniosków może być przesłana pocztą, co będzie wpływało na zmiany statystyki również po zakończeniu terminu składania wniosków;
  • część wniosków może być błędnie wypełniona.

  W związku z powyższym statystyka może nie w pełni odzwierciedlać rzeczywiste dane.


  Komunikat dotyczący postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy składających wnioski do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  W postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2015 r. z uwagi na to, że wciąż trwają prace nad dostosowaniem elektronicznego formularza wniosku generowanego na stronie http://wors.cmkp.edu.pl do wymogów załącznika Nr 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2013.poz.26) przed rejestracją i rozpoczęciem pracy z programem zaleca się zapoznanie z plikami pomocy dostępnymi na stronie http://wors.cmkp.edu.pl .

  Następnie należy załogować się wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zatwierdzić oraz po zatwierdzeniu wniosku wydrukować i podpisać. Podpisany wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dostępnymi na stronie http://www.zoz.msw.gov.pl należy złożyć w Departamencie Zdrowia MSW w Warszawie ul. Wołoska 137 nie później, niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej (liczy się data stempla pocztowego).
  Procedura składania elektronicznego wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
  1. Rejestracja/zakładanie konta – należy wejść na stronę internetową wojewody/WCZP-MON/IWSZ w celu założenia konta w systemie (http://wors.cmkp.edu.pl). Do zakończenia rejestracji wymagany jest dostęp do Internetu i do konta mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym;
  2. Logowanie – należy zalogować się do systemu podając poprawną nazwę użytkownika i hasło;
  3. Utworzenie wniosku – należy utworzyć nowy wniosek i wypełnić go aktualnymi danymi;
  4. Zatwierdzenie wniosku – po wprowadzeniu wszystkich danych należy sprawdzić i zatwierdzić wniosek (po zatwierdzeniu, wniosku nie można już modyfikować i staje się on widoczny w systemie jednostki wojewody/WCZP lub MON/IWSZ, do której został skierowany);
  5. Wydrukowanie wniosku: W postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2014 r. z uwagi na to, że wciąż trwają prace nad dostosowaniem elektronicznego formularza wniosku generowanego na stronie http://wors.cmkp.edu.pl do wymogów załącznika Nr 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2013.poz.26) należy wydrukować i wypełnić wniosek zamieszczony na stronie IWSZ www.iwsz.wp.mil.pl wpisując do niego numer rejestracyjny uzyskany po zatwierdzeniu wniosku, dołączyć wymagane załączniki i podpisać go.
  6. Dostarczenie wniosku do Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia: po wydrukowaniu, wpisaniu do niego numeru rejestracyjnego i podpisaniu wniosku, lekarz przesyła go w formie papierowej do Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia nie później, niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej. Oznacza to, że lekarz ma dodatkowe trzy dni, od zakończenia terminu składania wniosków w danym postępowaniu, na dostarczenie papierowej wersji wniosku, pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem określonego terminu składania wniosków (t.j. do 28 lutego na postępowanie 1-31 marzec oraz do 30 września na postępowanie 1-31 październik)
  7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego numer wygenerowany elektronicznie po zatwierdzeniu wniosku na stronie http://wors.cmkp.edu.pl - będzie jedynym elementem identyfikującym lekarza na liście ogłoszonych na stronie IWSZ www.iwsz.wp.mil.pl zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.